Gå til hoved-indhold

Husråd for Boderne

Husrådets formål og rolle

Husrådet bidrager til, at Boderne er et velfungerende kultur- og medborgerhus, der lever op til formålet med huset.

Husrådet bidrager til en god dialog og samarbejde mellem de foreninger og aktører som bruger huset. Husrådet er med til at sikre, at nye brugere er velkomne. 

Husrådet kan i fællesskab selv udvikle og realisere aktiviteter, samt inspirere andre til at bruge huset. Husrådet kan vælge at kommunikere på diverse medier om huset. 

Husrådet kan anvende og koordinere brugen af de lokaler, som ikke lånes ud via Foreningsportalen.

Husrådet laver sammen med Center for Kultur og Borgerservice et regelsæt for den daglige brug af huset, som fremmer de overordnede formål med Boderne.

Husrådet er opmærksom på husets vedligehold og kontakt til Næstved Kommune derom.

Husrådets medlemmer

Næstved Kommune sammensætter det første husråd på 5-7 personer, som er repræsentanter for kulturforeninger, samt andre personer med interesse for at bidrage til huset.

Husrådet udpeger en person til at holde kontakt med kommunen. Husrådet kan eventuelt udpege en formand, nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, hvori også andre end husrådets medlemmer kan deltage.  

Husrådet vælges derefter hvert år i februar ved et offentligt annonceret møde. Valgperioden er to år. Halvdelen af husrådet er på valg hvert andet år.

Personer bosat i Næstved Kommune er valgbare. Alle fremmødte, der har bopæl i Næstved Kommune, har en stemme.

Valget ledes af en valgstyrer udpeget af Næstved Kommune.

Vælger et medlem at forlade rådet på et andet tidspunkt, kan Husrådet i samråd med Næstved Kommune udpege et nyt medlem.

Husrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

Husrådet mødes mindst fire gange årligt. Medarbejdere fra Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune kan deltage i møderne.

Center for Kultur og Borgerservice kan afsætte et mindre årligt et beløb til Husrådets mødevirksomhed, administration samt til mindre indkøb og anskaffelser.

Samarbejde med kommunen

Husrådet samarbejder med Næstved Kommune, som ejer bygningen. Der holdes mindst ét årligt møde mellem parterne, som ellers er i dialog efter behov. Center for Kultur og Borgerservice er den primære kontakt i kommunen.

Næstved Kommune

  • har ansvaret for bygningens indvendige og udvendige vedligehold
  • sørger for jævnlig rengøring
  • sikrer at udvalgte lokaler kan bookes
  • stiller rådgivning til rådighed og kan hjælpe med markedsføring af aktiviteter i Boderne.

/Center for Kultur og Borgerservice, maj 2021